Cơ cấu tổ chức

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Chủ tịch danh dự: Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch: Hà Văn Cát

Phó Chủ tich: Phan Minh Tùng, Lê Phong, Phạm Văn Dư

* Ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh: 35 vị

* Ban thường vụ: 9 vị

* Ban thường trực: 4 vị

 

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệmkỳ 2016-2021

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Năm sinh

 

 

Quê quán

 

 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

 

 

Ngạch công chức,viên

chức

 

 

Trình độ

Ghi chú

 

 

 

 

Nam

 

Nữ

 

Văn hóa

Chuyên môn

Chính trị

 

01

Hà Văn Cát

1970

 

 

CátTân, PhùCát

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh

 

01.002

 

12/12

Cử nhân kinh tế;

Đang học Cao học Quản lý công

 

Cao cấp

 

Tái cử

 

Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệmkỳ 2016-2021

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Năm sinh

 

 

Quê quán

 

 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

 

 

Ngạch công chức,viên

chức

 

 

Trình độ

Ghi chú

 

 

 

 

Nam

 

Nữ

 

Văn hóa

Chuyên môn

Chính trị

 

01

Phan Minh Tùng

1975

 

HoàiMỹ, HoàiNhơn

PhóChủtịch

 

01.003

 

12/12

 

Cửnhân Anh văn

 

 

Trung cấp

 

Tái cử

02

Lê Phong

1969

 

Nhơn Phong, An Nhơn

 

UVTV, ChánhVănphòng

 

01.002

 

12/12

 

Cử nhân Kinh tế;   Cử nhân Ngữ văn.                 

 

Cao cấp

 

 

03

 

Phạm Văn Dư

1968

 

CátHiệp, PhùCát

 

UVTVTỉnhHội, ChủtịchHộiCTĐhuyệnPhùCát

 

01.003

 

12/12

 

Bácsỹđakhoa

 

Trung cấp

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI CTĐ TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

 

 

Họ và tên

Năm sinh

 

 

Quê quán

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Ngạch công chức, viên

chức

Trình độ

Ghi chú

 

 

 

Nam

 

Nữ

 

Văn hóa

Chuyên môn

Chính trị

01

Hà Văn Cát

1970

 

Cát Tân, Phù Cát

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh

01.002

12/12

Cử nhân kinh tế;

Đang học Cao học Quản lý công

Cao cấp

 

02

Phan Minh Tùng

1975

 

Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

Phó Chủ tịch

01.003

12/12

 

Cử nhân Anh văn

 

Trung cấp

 

03

Lê Phong

1969

 

Nhơn Phong, An Nhơn

UVTV, Chánh Văn phòng

01.002

12/12

Cử nhân Kinh tế;   Cử nhân Ngữ văn.                 

Cao cấp

 

04

 

Nguyễn Thị Đức

 

1975

Phước Thắng, Tuy Phước

UVTV, Trưởng Ban CSSK

01.003

12/12

 

Cử nhân Anh văn

 

Trung cấp

 

 

 

05

Nguyễn Thị Lành

 

1972

Nhơn Bình, Quy Nhơn

UVTV, Trưởng Ban Xây dựng quỹ

06.031

12/12

Cử nhân KTTC

Trung cấp

 

 

 

 

06

Phạm Văn Dư

1968

 

Cát Hiệp, Phù Cát

UVTV Tỉnh Hội, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phù Cát

01.003

12/12

Bác sỹ

Trung cấp

 

07

Nguyễn Thị Ngọ

 

1966

Nhơn Phú, Quy Nhơn

UVBCH Tỉnh Hội, Chủ tịch Hội CTĐ TP. Quy Nhơn

01.003

12/12

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

 

 

08

Hồ Việt Mỹ

1960

 

Phước Nghĩa, Tuy Phước

Phó Giám đốc Sở Y tế

16.117

12/12

Bác sỹ chuyên khoa II

Cao cấp

 

 

 

09

Đặng Văn Phụng

1978

 

Mỹ Lộc, Phù Mỹ

Phó Giám đốc Sở GD và ĐT

01.003

12/12

Thạc sĩ lịch sử

Cao cấp

 

 

 

 

 

 Ban Kiểm tra Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Chức vụ

 
 

1

Phan Minh Tùng

Phó Chủ tịch Tỉnh Hội khóa VII

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Đức

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe Tỉnh Hội

Phó ban

 

3

Đặng Hữu Trung

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quy Nhơn

Ủy viên

 

4

Nguyễn Văn Tri

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Nhơn

Ủy viên

 

5

Trần Vũ Minh

Phó phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy viên

 

 

 BAN CHẤP HÀNH HỘI CTĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ (2016 – 2021)

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

QUÊ QUÁN

 

NGÀY VÀO ĐẢNG

 

CHỨC VỤ,  ĐƠN VỊ CÔNG TÁC  HIỆN TẠI

 

TRÌNH ĐỘ

GHI CHÚ;

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

 

 

 

NAM

 

NỮ

 

Văn hóa

Chuyên môn

Chính trị

I. Cơ quan Tỉnh Hội: 07/09

01

Hà Văn Cát

1970

 

Cát Tân, Phù Cát

28/6/1996

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh

 

12/12

Cử nhân kinh tế;

Đang học Cao học

Cao cấp

 

 

02

Phan Minh Tùng

1975

 

Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

10/10/2000

P. Chủ tịch  Hội CTĐ tỉnh

 

12/12

Cử nhân Anh văn

Trung cấp

 

 

03

Lê Phong

1969

 

Nhơn Phong, An Nhơn

30/7/2007

Chánh Văn phòng Hội CTĐ tỉnh

 

12/12

Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngữ văn.

 

Cao cấp

 

 

04

Nguyễn Thị Đức

 

1975

Phước Thắng, Tuy Phước

25/5/2004

Trưởng Ban CSSK Hội CTĐ tỉnh

12/12

Cử nhân Anh văn

Trung cấp

 

 

05

Nguyễn Thị Lành

 

1972

Nhơn Bình, Quy Nhơn

20/6/2005

Trưởng Ban XDQ Hội CTĐ tỉnh

 

12/12

Cử nhân KTTC

Trung cấp

 

 

06

Nguyễn Hữu Thanh

1985

 

Hoài Mỹ, Hoài Nhơn

11/11/2011

Cán bộ Ban TT-TTN  Hội CTĐ tỉnh

 

12/12

Cử nhân  CTXH

Sơ cấp

 

 

07

Phạm Văn Dư

1968

 

Cát Hiệp, Phù Cát

11/6/1994

CT. Hội CTĐ huyện Phù Cát

12/12

Đại học Y khoa

Trung cấp

 

II/ Các Huyện, Thị, Thành Hội và đơn vị trực thuộc: 12/13

08

Ngô Thị Kim Anh

 

1976

TT Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân

11/9/1998

P.Chủ tịch hội CTĐ huyện Hoài Ân

12/12

Cử nhân Tin học

Trung cấp

 

09

Lê Tiến Dũng

1965

 

Mỹ hòa, Phù Mỹ

10/4/1990

P.Chủ tịch hội CTĐ huyện Phù Mỹ

12/12

Cử nhân kinh tế

Trung cấp

 

10

Mai Văn Gỉảng

1972

 

Vân Canh

1996

Chủ tịch hội CTĐ huyện Vân Canh

12/12

Cử nhân kinh tế

Trung cấp

 

11

Nguyễn Thị Ngọ

 

1966

Quy Nhơn

 

Chủ tịch Hội CTĐ Tp: Quy Nhơn

12/12

Đại học

Cao cấp

 

12

Cao Hữu Bằng

1965

 

Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn

19/5/1990

Chủ tịch hội CTĐ huyện Hoài Nhơn

12/12

Trung cấp LĐTL; Đang học đại học QLNN

Trung cấp

 

13

Nguyễn Thị Thủy

 

1969

Tây Vinh, Tây Sơn

24/6/2004

Chủ tịch hội CTĐ huyện Tây Sơn

12/12

Đại học

Trung cấp

 

14

Trịnh Xuân Trường

1957

 

 

 

Chủ tịch Hội CTĐ huyện An Lão

12/12

Đại học

Trung cấp

 

15

Hoàng Xuân Quang

1966

 

Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

 

Đội trưởng TNCTĐXK tỉnh

12/12

Đại học TC- Kế toán

Sơ cấp

 

16

Trần Thị Tuyết

 

1958

Quy nhơn, Bình Định

1990

Phó Chủ nhiệm CLBNTNCTĐ tỉnh

12/12

Cử nhân TC-KT

Sơ cấp

 

17

Nguyễn Thị  Mai

 

1966

Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh 

01/6/2004

CT. Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh

12/12

TT Kế toán

Trung cấp

 

18

Phạm Dũng Tiến

1962

 

 An Nhơn – Bình Định

15/6/1996

CT. Hội CTĐ Thị xã An Nhơn

12/12

Đại học sư phạm

Trung cấp

 

19

Nguyễn Xuân An

1977

 

Cát Lâm, Phù Cát

16/3/2011

Phó CT. Hội CTĐ huyện Phù Cát

12/12

Đại học Luật

Trung cấp

 

III/ Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể: 11/11

20

Lưu Ngọc Minh

1961

 

An Nhơn, Bình Định

29/11/1988

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định

12/12

Đại học Văn

Cao cấp

0913405530

21

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1966

 

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

 

 

0978993983

 

22

Đỗ Thiện Chế

1965

 

Mỹ Phong, Phù Mỹ

25/12/1989

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

12/12

Đại học

Cao cấp

0982056678

 

23

Nguyễn Xuân Thưởng

1951

 

Cát hanh, Phù Cát

18/4/1972

Phó Chủ tịch TT Hội CCB tỉnh

12/12

Cao đẳng quân sự

Cử nhân

0935524249

 

24

Đặng Văn Phụng

1978

 

Mỹ Lộc, Phù Mỹ

14/11/2004

Phó Giám đốc Sở GD và ĐT

12/12

Thạc sĩ lịch sử

Cao cấp

0914269678

 

25

Hồ Việt Mỹ

1960

 

PhướcNghĩa, T. Phước

16/7/1988

Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

12/12

BSCK II

Cao cấp

 

26

Lương Đình Tiên

1982

 

Hoài Hương, Hoài Nhơn

07/12/2007

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

12/12

Cử nhân Triết học

Cao cấp

0905709677

27

Phan Đình Hòa

1974

 

Tây Giang, Tây Sơn

15/12/2007

P.Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội

12/12

Cử nhân

Kinh tế xây dựng

Cao cấp

0903507381

28

Nguyễn Ngọc Anh

1960

 

Cát Tài, Phù Cát

5/9/1995

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

12/12

Thạc sỹ lịch sử

Cao cấp

0914061800

29

Lê Đức Nhã

 

 

 

 

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh

 

 

 

 

30

Nguyễn Văn Đường

1960

 

Đức Thọ, Hà Tĩnh

8/1996

Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

12/12

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Cao cấp

0983803247

IV/ Trí thức, Trường học, Tôn giáo, Doanh nghiệp, Tình nguyện viên: 05/06

31

Dương Thị Minh Lai

 

1972

Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

06/4/2004

Trưởng phòng Phúc tra Công ty XSKT Bình Định

12/12

Cử nhân Kinh tế

Cao cấp

0914282568

32

Nguyễn Đình Hiền

1963

 

Triệu Phong, Quảng Trị

14/9/1993

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;

UVBTV Đảng  Uỷ;

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn

12/12

Tiến sĩ

Cao cấp

0903599502

33

Lê Quang Bình (Thích Quảng Châu)

1968

 

 

 

Trụ trì chùa Hiển Nam

12/12

Cao đẳng Phật học

 

 

34

Nguyễn Văn Thể

1952

 

Quảng Nam

 

Trưởng Ban đại diện Tin Lành

 

 

 

0982511552

 

35

NguyễnVăn Dư

1948

 

Cát Tân, Phù Cát - BĐ

 

GĐ Cty THNN Tân Phương

-

-

Đại học

-

                       

 

 

 

SỐ LIỆU CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Tên đơn vị

Tổng số cơ sở Hội

Tổng số

hội viên

Tổng số tình nguyện viên

Tổng số

thanh thiếu niên

Tổng số cán bộ Hội (Chuyên trách)

Chi Hội

Hội

cơ sở

Quy Nhơn

233

21

5.712

323

1.168

24

An Nhơn

37

21

3.010

53

20.000

24

Tuy Phước

154

13

1.534

176

2.275

15

Phù Cát

230

26

4.608

300

3.124

15

Phù Mỹ

216

25

2.352

209

477

17

Hoài Nhơn

206

23

5.093

165

325

26

Hoài Ân

105

19

2.722

615

1.176

18

Tây Sơn

156

21

2.200

120

550

24

Vĩnh Thạnh

74

12

2.848

132

367

9

Vân Canh

112

11

2.650

194

570

9

An Lão

63

12

3.595

63

115

10

Tỉnh Hội

0

0

0

250

50

15

Tổng

1.586

204

36.324

2.600

30.197

206

 

 

SỐ LIỆU CÔNG TÁC XÃ HỘI  NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Năm

Phòng ngừa
và ƯPTH

Thùng gạo
tình thương

Sổ vàng
nhân đạo

Tổng số bò

Nhà Chữ
thập đỏ

Tổng số hộ
chăn nuôi heo

Địa chỉ
 nhân đạo

Tết người vì
NN và NNCĐDC

Công tác xã hội

 
 

Số lượt
người được
 trợ giúp

Trị giá
(Tr.đ)

Tổng
số
thùng
 gạo

Trị giá
(Tr.đ)

Tổng
số
sổ

Trị giá
(Tr.đ)

Tổng
số

Trị giá
(Tr.đ)

Tổng
số
nhà

Trị giá
(Tr.đ)

Tổng
số hộ

Trị giá
(Tr.đ)

Địa chỉ
giúp đỡ

Số lượt
người được giúp đỡ

Trị giá
(Tr.đ)

Số lượt
người
được cứu trợ

Trị giá
(Tr.đ)

 
 
 
 

2011

5.712

2.856

32

175

76

2.014

547

3.277

184

7.360

---

---

562

13.659

3.534

33.185

15.229

 

2012

3.164

1.582

34

186

82

2.173

296

2.072

54

2.160

18

90

411

12.615

3.296

22.317

15.121

 

2013

10.358

3.181

35

191

89

2.359

164

2.460

5

200

15

40

406

22.393

6.125

82.580

28.550

 

2014

9.027

6.597

38

207

98

2.597

204

3.060

2

80

30

78

320

30.384

8.786

120.627

35.211

 

2015

6.739

3.236

51

279

127

3.373

161

2.415

9

670

---

---

322

17.164

7.097

137.926

38.392

 

2016(6th)

500

15

21

101

52

1.859

127

1.905

---

---

35

109

82

29.752

9.158

95.632

28.028

 

TC

35.500

17.467

211

1.139

524

14.375

1.499

15.189

254

10.470

98

317

2.103

125.967

37.996

492.267

160.531

 

 

SỐ LIỆU CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Năm

Tuyên truyền
 (số đợt/số lượt
người tham gia)

Trạm/chốt/điểm cấp cứu
(phối hợp Trạm y tế xã, phường, TT)

Bếp ăn
tình thương

Khám phát
 thuốc
miễn phí

(Đợt/tr.đồng)

Xe lăn,
xe lắc

(Số xe/tr.đồng)

Tổng số
chi giả
 cấp cho
 NKT

HMTN
(Số đơn vị máu/số
 người
 được trợ giúp)

Mổ tim
(Người/
tr.đồng)

Mỗ mắt
(Người/
tr.đồng)

Mổ thẩm mỹ
(Người
/tr.đồng)

 
 

Số
lượng

Số người
tham gia
cấp cứu

Số người
được
 cấp cứu

Số
bếp

Số suất cơm/ trị giá

 
 
 

2011

12/1.430

159

336

 

4

6.540/512

---

---

---

9.545/3,625

---

---

---

 

2012

15/1.600

159

390

98

7

8.300/750

3/110

603/1.089,6

101/120

12.775/3.561

21/1.800

30/50

---

 

2013

15/1.720

159

435

137

10

101.200/995

4/500,2

620/792

151/165

14.958/2.600

12/370

---

199/200

 

2014

14/1.800

159

465

101

10

151.300/1.208

37/2.224

1.447/567,9

108/120

17.424/7.376,6

27/1.640

308/1.173,1

50/165

 

2015

16/1.850

159

470

44

11

148.119/1.629

24/3.820,5

500/600

98/100

16.004/242.471

4/110,8

678/258.4

20/150,3

 

2016

(6th)

7/930

159

335

60

11

66.625/509,9

11/1.903,5

200/240

33/35

8.547/199.715

8/450

---

82/140

 

Tổng

79/9.330

159

2431

440

49

482.084/5.603,9

79/8.558,6

3.370/3.289,5

491/540

76.553/459.348.6

72/4.370,8

1.016/1.481,5

351/655,3

 

 

ĐẠI HỘI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ VIII

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bình Định, ngày  02  tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH

lần VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào ngày 02 tháng 11 năm 2016, tại thành phố Quy Nhơn, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh,cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; các tỉnh bạn; đại diện các tôn giáo; đại diện UBND các huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp và 250 đại biểu là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong toàn tỉnh;

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 – 2016, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 – 2021; lĩnh hội các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội, của Tỉnh ủy và các ý kiến thảo luận tại đại hội. Đại hội quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất với Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2011 – 2016) và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:

* Về mục tiêu:

          - Mục tiêu tổng quát:

Phát huy những thành quả đạt được; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của Hội Chữ thập đỏ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo; tăng cường hợp tác quốc tế; tích cực củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Hội, tạo bước phát triển mới xây dựng Hội ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện. Tích cực góp phần chăm lo thiết thực đời sống và sức khỏe nhân dân; chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức, tình huống trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước.

- Mục tiêu cụ thể:

          + Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp; tiếp tục chăm lo công tác cán bộ Hội; đẩy nhanh phát triển lực lượng hội viên, tình nguyện viên và các loại hình hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.

          + Tổ chức tốt các hoạt động xã hội, chăm lo các đối tượng xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong phòng chống thiên tai; triển khai đều khắp các hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo khác.

          + Đầu tư cho công tác tuyên truyền, đối ngoại nhân đạo, vận động nguồn lực; ngày càng chủ động về nguồn lực phục vụ các hoạt động nhân đạo.

          + Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng; chính quyền các chủ trương công tác vận động nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các đối tác trong và ngoài tỉnh trong các hoạt động nhân đạo.

- Các chỉ tiêu cơ bản:

+ Hàng năm phát triển hội viên, tình nguyện viên tăng từ 5 - 10% so với năm trước, thu hội phí đạt từ trên 90%.

+ 100% khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị lớn có tổ chức Hội và hoạt động hiệu quả.

+ 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội.

+ Phấn đấu có từ có từ 80% Hội cơ sở và 90% Hội cấp huyện xếp loại hàng năm đạt khá trở lên.

+ 100% Hội cơ sở triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” có hiệu quả; vận động, kêu gọi và duy trì hỗ trợ thường xuyên cho hơn 3.000 địa chỉ nhân đạo.

+ Xây dựng quỹ đạt ít nhất 5 triệu/năm (cấp xã), ít nhất 50 triệu (cấp huyện), cấp tỉnh đạt 2 tỷ đồng trở lên.

+ Tổng giá trị các nguồn vận động nhân đạo cứu trợ xã hội đạt trên 300 tỷ đồng (60 tỷ đồng/năm).

+ Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu vận động tham gia hiến máu tình nguyện đạt 2%/dân số toàn tỉnh.

+ Phối hợp xây dựng 90 xã, phường an toàn trong thiên tai, bão lũ.

2. Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành khóa VIII đã hiệp thương bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Thường trực Hội gồm 4 đồng chí (Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch), Ban Kiểm tra Hội gồm 5 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại toàn quốc CTĐ Việt Nam lần thứ X gồm 06 đồng chí. Đại hội cũng đã suy tôn đồng chí Lê Kim Toàn – Phó Bí thư tường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm chủ tịch danh dự Hội.

3. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ý kiến của đại biểu dự Đại hội, chỉnh sửa để hoàn chỉnh nội dung trình Trung ương Hội phê duyệt theo quy định; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Hội, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể cụ thể hóa thành các phong trào và tổ chức thành những hoạt động để hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương của tỉnh.

4. Đại hội trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, hội đoàn thể trong tỉnh dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho công tác Hội và công tác nhân đạo, từ thiện để Hội đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đại hội cũng đã kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tôn giáo, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, tích cực giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương vượt qua cuộc sống bất hạnh, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.  

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định lần thứ VIII diễn ra nghiêm túc, đầy trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Hội CTĐ Việt Nam./.

 

                                                                                                                                                                  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCHĐẠI HỘI VIII,

                                                                                                                                                                             NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Nơi nhận:

- TW Hội CTĐ VN;

- TT Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh;                                                                 

- UBMTTQ tỉnh;                                                                        

- UVBCH khóa VIII;                                                                                                                                                     Hà Văn Cát

- Lưu: VT.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây