Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CTĐVN 16/03/2024 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Tháng Nhân đạo năm 2024: “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”
2 BDT 13/03/2024 Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ luôn trao dồi, học tập, nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tác phong làm việc dân chủ, gần dân, biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, làm nòng cốt, là cầu nối trong công tác nhân đạo, từ thiện… Đồng thời, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để các thế lực thù địch lôi kéo, trung thành với quan điểm “xanh vỏ, đỏ lòng”; qua đó góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta. Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tùy theo chức trách, nhiệm vụ, khả năng của mình, phải luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương, đơn vị; cùng hệ thống chính trị cơ sở bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, phối hợp hoạt động đồng bộ; đào tạo, phân công, sử dụng cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong nắm bắt tình hình, dư luận, tâm trạng Nhân dân; kịp thời cổ vũ, động viên các cuộc vận động, phong trào, mô hình hay của Hội đã và đang thực hiện, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến đông đảo quần chúng Nhân dân; góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, phồn vinh, hạnh phúc./.
3 01/QĐ-HCTĐ 02/01/2024 Phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước kinh phí năm 2024 cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định
4 TB 09/11/2023 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng 02 vị trí làm tại Ban Công tác xã hội và Ban Chăm sóc sức khỏe.
5 363/QĐ-HCTĐ 06/09/2023 Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2/2023 của Hội CTĐ tỉnh
6 310/QĐ-HCTĐ 27/07/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Hội CTĐ tỉnh
7 303/QCPH-UBND-UBMTTQ-HCTĐ 20/07/2023 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH, UBMTTQVN TỈNH VÀ HỘI CTĐ TỈNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
8 142/QĐ-HCTĐ 06/04/2023 Công khai dự toán thu-chi ngân sách quý 1/2023 của Hội CTĐ tỉnh
9 1856/UBND-VX 31/03/2023 Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TƯHCTĐ, ngày 07/3/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023, trên cơ sở đề nghị của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Công văn số 127/CTĐBĐ-CTXH ngày 23/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
10 122/KH-CTĐBĐ 22/03/2023 Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TƯHCTĐ ngày 07/3/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Tháng Nhân đạo năm 2023; hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5), thực hiện Phong trào thi đua “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, đồng thời phát huy kết quả đạt được qua 5 năm triển khai Tháng Nhân đạo (2018 - 2022), Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023 trên địa bàn tỉnh
11 42/QĐ-HCTĐ 03/02/2023 Quyết định về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cho hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2022
12 nhận diện 24/11/2022 BỘ NHẬN DIỆN PHONG TRÀO "TẾT NHÂN ÁI" XUÂN QUÝ MÃO - NĂM 2023
13 478/KH-CTĐBĐ-CTXH 14/11/2022 Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Hướng dẫn số 235/HD-TƯHCTĐ ngày 04/11/2022 và Kế hoạch số 236/HD-TƯHCTĐ ngày 04/11/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – năm 2023, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão – năm 2023 (sau đây viết tắt là Phong trào) trên địa bàn của tỉnh.
14 458/HD-CTĐBĐ-CTXH 07/11/2022 Căn cứ Hướng dẫn số 235/HD-TƯHCTĐ và Kế hoạch số 236/KH-TƯHCTĐ ngày 04/11/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai Phong trào “Tết Nhân ái”; Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong suốt 23 năm qua, từ Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” (Sau đây gọi tắt là “Phong trào”). Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Hướng dẫn thực hiện Phong trào trên địa bàn của tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:
15 398/CTXH-CTĐ 26/09/2022 Hội CTĐ tỉnh Bình Định ban hành Công văn số 398/CTXH-CTĐ về việc ứng phó cơn bão số 4 (bão Noru)
16 383/KH-CTĐBĐ 19/09/2022 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch về việc triển khai Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn giai đoạn 2022-2027"
17 557/QĐ-HCTĐ 24/12/2021 Quyết định về việc công khai tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Hội CTĐ tỉnh Bình Định
18 382/QĐ-HCTĐ 29/09/2021 Quyết định của Hội CTĐ tỉnh Bình Định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
19 378/KH-CTĐBĐ 28/09/2021 Thực hiện Công văn số 598/TƯHCTĐ-VP ngày 13/11/2020 về phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 19/KH-TƯHCTĐ ngày 28/01/2021 về việc kỷ niệm 75 năm thành lập Hội (23/11/1946 – 23/11/2021) của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-CTĐBĐ ngày 21/3/2021 của Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Bình Định về phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2021), 45 năm ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh Bình Định (04/01/1977 – 04/01/2022) và Đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội CTĐ toàn quốc lần thứ XI; Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam, 45 năm ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh Bình Định và tôn vinh cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo lần thứ VI
20 281/QĐ-HCTĐ 16/07/2021 Hội CTĐ tỉnh Bình Định công bố công khai quyết toàn Ngân sách Nhà nước năm 2020
21 CTĐBĐ 21/06/2021 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN DỤNG 02 CÁN BỘ
22 243/QĐ-HCTĐ 10/06/2021 Quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước bổ sung kinh phí năm 2021
23 CTĐBĐ 03/06/2021 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định tuyển dụng nhân viên làm việc tại Cơ quan Hội CTĐ tỉnh.
24 235/CTĐ-CTXH 01/06/2021 Thực hiện Lời kêu gọi số 116/LKG-TƯHCTĐ, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 27/5/2021, nhằm ủng hộ người dân ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị các cấp Hội trong tỉnh vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân... tham gia hưởng ứng Lời kêu gọi với các nội dung cụ thể sau:
25 180/QĐ-HCTĐ 26/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Quí 1.2021 của Hội CTĐ tỉnh Bình Định
26 160/KH-CTĐBĐ 12/04/2021 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch về việc phối hợp tổ chức Lễ phát động "Tháng Nhân đạo" năm 2021 tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc ở Khu di tích Huyện đường Bình Khê, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn.
- Các nội dung Lễ Phát động, Viếng Đền thờ Nguyễn Sinh sắc - Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Các hoạt động chính: Chợ Nhân đạo 0 đồng; Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; Tư vấn pháp luật.
27 Theo Kế hoạch số 77/KH-TƯHCTĐ 08/04/2021 Đề cương tuyên truyền "Tháng Nhân đạo" năm 2021: "Vì một cộng đồng an toàn"; Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liền đỏ quốc tế (08/5/2021): "Kết nối cộng đồng - Vượt qua thử thách"
28 139/KH-CTĐ-CTXH 24/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2021
29 111/KH-CTĐBĐ 02/03/2021 KẾ HOẠCH
phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2021), 45 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định (04/01/1977 – 04/01/2022) và Đại hội Hội CTĐ các cấp tiến tới Đại hội CTĐ toàn quốc lần thứ XI
30 595/QĐ-HCTĐ 31/12/2020 Công khai điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020
31 596/QĐ-HCTĐ 31/12/2020 Quyết định về việc Phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021
32 596/QĐ-HCTĐ 31/12/2020 Quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước kinh phí năm 2021 của Hội CTĐ tỉnh Bình Định
33 596/QĐ-HCTĐ 31/12/2020 Quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước kinh phí năm 2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định
34 412/TƯHCTĐ-VP 13/08/2020 Định hướng công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2021
35 357/QĐ-HCTĐ 27/07/2020 Quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước bổ sung kinh phí năm 2020 về Chương trình Hành trình Đỏ năm 2020
36 302/BC-CTĐBĐ 24/06/2020 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 157 năm ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/1863 - 08/5/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); căn cứ Kế hoạch số 41/KH-TƯHCTĐ ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2020
37 286/BC-HCTĐ-VP 18/06/2020 Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
38 154/BC-CTĐBĐ-VP 15/04/2020 Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
39 532/QĐ-HCTĐ 31/12/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 cho Hội CTĐ tỉnh Bình Định
40 02/12/2020 02/12/2019 Nhằm góp phần mang lại niềm vui cho những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh trong tỉnh, Tỉnh ủy Bình Định ban hành Thư ngỏ vận động ủng hộ Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tý - 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.
41 QĐ4322/QĐ-UBND 21/11/2019 Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2020
42 6816/UBND-VX 08/11/2019 Công văn của UBND tỉnh Bình Định ban hành về việc tổ chức phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh tý 2020 trên địa bàn tỉnh (Có Kế hoạch cụ thể của Hội CTĐ tỉnh triển khai kèm theo).
43 QĐ386/QĐ-HCTĐ 03/10/2019 Quyết định kèm theo bảng dự toán công khai kinh phí bổ sung năm 2019 cho Hội CTĐ tỉnh về việc Sưu tầm, biên soạn lịch sử 40 năm Hội CTĐ tỉnh Bình Định (1977 - 2017)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây